Some things I’ve learned

My everyday life was going to change this year. I knew that at the end of January. My family had already decided to move from the Oslo area. We didn’t know where we were going, so we decided to take some time off and travel around Norway. / Hverdagen min skulle endre seg i år. Det visste jeg i slutten av januar. Familien min hadde allerede bestemt oss for å flytte fra Oslo-området. Vi visste ikke hvor vi skulle, så vi bestemte oss for å ta litt fritid og reise innom Norge.

Live each day as the start of something exciting

Skedsmokorset, Viken, Norway

A friend friend from Bodø sent me a summer job announcement. It was at an art gallery in a little place called Kjerringøy, north of the Arctic Circle. She didn’t know the owners, she said, but it could be a cool place for us to live and work. Live close to nature! / En venninne fra Bodø sendte meg en annonse om en sommerjobb. Det var på et kunstgalleri på et lite sted som heter Kjerringøy, nord for polarsirkelen. Hun kjente ikke eierne, hun sa, men det kunne bli et kult sted for oss å bo og jobbe. Lev tett på naturen!

Stop and smell the roses or watch the clouds

Tynset, Innlandet, Norway

We had already moved out of our rental house and given away our furniture. We were temporarily retired while we looked for jobs. I’d never been in that part of Norway, and we had planned to travel anyway. So I enquired about the job. / Vi hadde flyttet fra leiehuset vårt og gitt bort møblene våre. Vi ble midlertidig pensjonert mens vi lette etter jobber. Jeg hadde aldri vært til den delen av Norge og vi hadde planlagt å reise likevel. Så jeg spurte om jobben.

Take life one day at a time

Folldal, Hedmark, Norway

So we explored Norway by electric car in February and March. A week in an Airbnb here, a week there, a detour to deliver important papers at the police station. Relax: That’s part of applying for permanent residency in Norway. / Så utforsket vi Norge med elbil i februar og mars. En uke på en Airbnb her, en uke der, en omvei til å levere viktige dokumenter på politistasjonen. Ta det rolig: Det er en del av å søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.

Randfjorden, Jevnaker, Norway. blue water, golden fields, blue sky with white clouds

Enjoy life where you are right now

Randsfjorden, Jevnaker, Norway

We did what we planned to do: We enjoyed the snow and the sun. We spent time together eating long dinners. We learned new things, asked questions, and talked about the future. We enjoyed each day. / Vi gjorde det som vi planla å gjøre. Vi nøt snøen og solen. Vi brukte tid sammen til å spise lange middager. Vi lærte nye ting, stilte spørsmål og snakket om fremtiden. Vi nøt hver dag.

Follow your own path

Follebu, Innlandet, Norway

We met nice people wherever we stayed. We spent time together and we had our own adventures. We communicated what is important to us. We said ‘please’ and ‘thank you’. And we took one day at a time, adapting our plans to what life brought us. / Vi traff hyggelige folk uansett hvor vi bodde. Vi tilbrakte tid sammen og hadde vår egne opplevelser. Vi sa «vær så snill» og «takk». Og vi tok en dag av gangen og tilpasset planene våre etter hva som livet brakte oss.

Find and share the good things

Vågåmo, Innlandet, Norway

You might say, ‘Your life can’t be happy-clappy all the time’. That’s true. Running a small business can be stressful. Driving an electric car through Norway in winter can be scary. My expectations for the day might not be met. Your role in life might change without asking for your consent. / Kanskje du sier «Livet ditt kan ikke være blidt hele tiden.» Det er sant. Å drive en lite bedrift kan være stressende. Å kjøre elbil gjennom Norge om vinteren kan være skummelt. Forventningene mine om dagen blir kanskje ikke oppfylt. Rollen din i livet kan endre seg uten om å spørre om samtykket ditt.

Your smile can make someone else’s day

Isfjorden, Møre og Romsdal, Norway

Ask my husband if I get angry or have bad days. He’ll absolutely say yes. But the sad look on his face when I get angry, without good reason, makes me sad. The same is true when he smiles – it makes me smile. / Spør mannen min om jeg blir sint eller har dårlige dager. Han skal absolutt si ja. Men det triste blikket han i ansiktet hans når jeg blir sint, uten god grunn, gjør meg trist. Det samme gjelder når han smiler – det får meg til å smile.

Spend time with people who make you happy

and keep you healthy

Isfjorden, Møre og Romsdal, Norway

So let’s go back to that job announcement. I got the job and will be working at an art gallery north of the Arctic Circle. (Thanks Merete!) But now COVID-19 is in full swing in Europe. Our plans to leisurely travel toward Kjerringøy are not gonna happen. But the good news: The community where we are staying will support and guide us as we decide how to keep ourselves and others safe and healthy. / Så tilbake til jobbannonsen. Jeg fikk jobben og skal jobbe på et kunstgalleri nord for polarsirkelen. (Takk Merete!) Men nå er COVID-19 i full gang i Europa. Planene våre om en rolig tur mot Kjerringøy kommer ikke til å skje. Men den gode nyheten: Samfunnet der vi nå bor skal støtte og veilede oss mens vi bestemme hvordan vi skal holde oss og andre trygge og i god helse.

Don’t be afraid to change your plans or ask for help

Majavatn, Nordland, Norway

With help from our hosts and our new friends in Kjerringøy, we decided to make a break for our new home. We had a place to stay and the island doctor gave us the thumbs up. We used three days to drive 1000 km along Norway. Our little e-Golf made it across the mountain pass over Saltfjellet with more than enough kilometers to spare. / Med hjelp fra vertskapene vår og våre nye venner på Kjerringøy, vi bestemte oss til å kjøre på mot vårt nye hjem. Vi hadde et sted å bo og øya-legen ga oss tommelen opp. Vi brukte tre dager å kjøre 1000 km langs Norge. Vår lille e-Golf tok oss over fjellpasset på Saltfjellet med mer enn nok kilometer til overs.

The storm won’t last forever

Kjerringøy, Nordland, Norway

It’s been storming here for a week. It will snow one minute and hail the next. Then the sun will come out. Keep looking for that sun ‘cuz it’s coming around the corner. / Det har vært uvær her i en uke. Det kommer snø et minutt og hagl det neste. Så kommer sola. Forsett å se etter den sola fordi den kommer rundt hjørnet.

The mountain peak at Strandaa, Kjerringøy, Norway. grey rock with snow. House foreground

Be kind—perhaps that stranger is your neighbour

Strandåtinden, Kjerringøy, Norway

Our new community has been very kind. We look forward to meeting our neighbours face to face: There are only a few days of self-quarantine left for us. Until then, a big thank you to Tone and Georg for taking care of us. / Vårt nye samfunn har vært veldig hyggelig mot oss. Vi gleder oss til å møte naboene våre ansikt til ansikt. Det er kun noen få dager med forebyggende selvkarantene igjen. Inntil da, sier vi en stor takk til Tone og Georg for at dere tar vare på oss.

The Outspoken Images newsletter

Subscribe to the newsletter here.

Published by Outspoken Images by Marie Warner Preston

Creating illustrations for sustainability, stewardship, and science communication.

7 thoughts on “Some things I’ve learned

  1. Wow! You’re going to have some adventures in your new home! Can’t wait to hear about them. Good for you for making a bold move.

    Like

  2. Such a different life you live. You have more courage and energy than me! Keep traveling to your own beat!!! love you xo

    Like

  3. Hei Marie. Dere har opplevd mye! Spennende å høre! Dere er tøffe, men på den måten blir dere kjent med dere selv og hverandre. Ha gode dager! ❤️

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: