On top of the world

Seeing the world through new eyes
It finally happened: I travelled to Nepal with my husband. Our dear friend Rabi had invited us many times to his home country, but life somehow kept getting in the way. But this October, we finally found our way to the place with the highest mountains in the world. (Above: Swayambhunath, Kathmandu)
/
Ser verden gjennom nye øyne
Endelig har det skjedd: Jeg reiste til Nepal med mannen min. Vår kjære venn Rabi hadde invitert oss mange ganger til hjemmelandet hans, men liv var, på en eller en annen måte, ikke klar for oss å dra. Vi fant veien til landet med de største fjellene i verden dette oktober. (Over: Swayambhunath, Kathmandu)

Out in the world
Cities are not my thing – there is too much audible and visual noise for me to enjoy them as a tourist or a photographer. I usually end up walking through or out of them to a quieter green space. Kathmandu, the capital city of Nepal, is dense, full of people, wares, and buildings. (Above: Bajradhatu Chaitya, Kathmandu)
/
Ut i verden
Byer er ikke mine greie – det er altfor mye hørbar og visuell støy for meg å nyte dem som besøkende eller fotograf. Jeg pleier å gå gjennom eller ut av dem til en roligere og grønnere plass. Kathmandu, hovedstaden i Nepal, er tett, fullt av folk, varer og bygninger. (Over: Bajradhatu Chaitya, Kathmandu)

But cities contain so much history, and with the right guidance, you can dive in, learning so you can share. (Thanks for being our tour guide, Rabi!) Nepal experienced a magnitude 8 earthquake in 2015. Many lives were lost and many ancient monuments were destroyed. Old crafts are being relearned to rebuild temples and building codes are being upgraded and enforced to protect lives. Can we learn from the past? (Above: Mahendra and Hanumandhoka Durbar Museums, Kathmandu)
/
Men byer inneholder mye historie. Med riktig veiledning, man kan dykke inn, lærer så du kan dele. (Takk for at du var vår veileder, Rabi!) Nepal opplevde et jordskjelv med styrke 8 i 2015. Mange liv gikk tapt og mange eldgamle monumenter ble ødelagt. Gamle håndverk blir lært på nytt til å gjenoppbygge templer og byggekoder blir oppgradert og håndhevet å beskytte liv. Kan vi lære fra fortiden? (Over: Mahendra og Hanumandhoka Durbar Museer, Kathmandu)

But now for a simpler life
We trekked through the Annapurna region with two Nepali friends and a guide who became a friend. Spending your days with people you enjoy makes life worth living. My favourite walking companion was a grandmother on her way up to the next village to work in the teahouse there. She was just as fast as I was, chatting away with our friends. I have a new life goal. (Above: Macchapucchre (Fishtail) seen from Tadapani)
/
Men nå for et enklere liv
Vi tok en fottur gjennom Annapurna-området med to Nepalske venner og en veileder som ble en venn. Å tilbringe dagene med mennesker du liker gjør livet verdt å leve. Min favoritt gangkompis var en bestemor på vei opp til den neste landsby å jobbe i tehuset der. Hun var like så rask som meg og pratet i vei med vennene våres – nytt livsmål. (Over: Macchapucchre (Fiskehale) sett fra Tadapani)

How can we travel and explore while supporting a good standard of life for everyone, while caring for our planet? Can we learn to think less selfishly and with more innovation? Tell me your thoughts. (Above: Landruk, Lumle, Gandaki zone, Nepal)
/
Hvordan kan vi reise og utforske mens vi støtte en god levestandard for alle, mens vi ta vare på planeten vår? Kan vi tenke mindre egoistisk og mer nytenkende? Fortell meg om tankene dine. (Over: Landruk, Lumle, Gandaki sone, Nepal)

Published by Outspoken Images by Marie Warner Preston

Creating illustrations for sustainability, stewardship, and science communication.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: